top of page

Store Policy

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL
- Offline Payments

Voorwaarden van de dienst

1. WERKINGSSFEER

1.1. De website ("Website") wordt ter beschikking gesteld door UNIBISS BV, hierna "Wave", met maatschappelijke zetel te Sterrenlaan 195, 2650 Edegem, België, en met ondernemingsnummer BE0770632732.

1.2. De huidige Servicevoorwaarden voor de Website ("Servicevoorwaarden"), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals het "Privacybeleid", het "Cookiebeleid" en het "Verzend- en Retourbeleid") verschaffen u informatie over Wave en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u de Website kunt gebruiken. Neem de tijd om deze documenten te lezen, aangezien deze bepalingen voor u van belang kunnen zijn.

1.3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de "Servicevoorwaarden". Indien u bij het lezen van de "Servicevoorwaarden" niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht de Website niet verder te gebruiken.

2. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE

2.1. Op de Website wordt informatie verstrekt over aanbiedingen van Wave. Ook wordt informatie verstrekt over Wave als onderneming. Daarnaast kan de Website ook informatie van allerlei aard bevatten.

2.2. Wave garandeert echter op geen enkele wijze dat deze of andere informatie beschikbaar zal worden gesteld of beschikbaar zal blijven en Wave behoudt zich het recht voor de inhoud van de Website naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

3. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1. De Gebruiker stemt ermee in de Website alleen te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle wetten die op de Gebruiker van toepassing zijn.

3.2. De Gebruiker stemt ermee in geen virussen, "deep link", "robot", of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of om delen van de Website op enigerlei wijze te reproduceren of te beïnvloeden. De Gebruiker zal evenmin de kwetsbaarheid van de Website of van met de Website verbonden netwerken testen, noch zal de Gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een onevenredig grote hoeveelheid inhoud op de Website of op netwerken, om bijvoorbeeld een "Denial of Service" te creëren. De Gebruiker zal de Website in het algemeen op geen enkele wijze manipuleren.

3.3. Wanneer de Website de mogelijkheid zou bieden om inhoud te uploaden, stemt de Gebruiker ermee in zich te houden aan alle toepasselijke regelgeving en de algemene beginselen van goede smaak en zedelijkheid na te leven.

3.4. Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of online bestelling verklaart de Gebruiker (ook wel klant genoemd) op de hoogte te zijn van het "Verzend- en Retourbeleid". De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de bepalingen van het "Verzend- en Retourbeleid" van Wave voorrang hebben op eventuele bepalingen van de Gebruiker. Afwijking van het "Verzend- en Retourbeleid" is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk is opgenomen in een overeenkomst tussen de Gebruiker en Wave.

4. PRIJZEN EN BETALINGSWIJZEN

4.1. De door Wave op de website en via andere kanalen meegedeelde prijzen zijn steeds indicatief en zijn slechts geldig voor het aantal kalenderdagen dat bij deze prijzen is vermeld, of 7 kalenderdagen.

4.2. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief transportkosten. De transportkosten en alle andere uitgaven, belastingen en lasten die verband houden met de verkoop of daaruit voortvloeien, zijn uitsluitend ten laste van de klant. De verschillende kortingen zijn niet cumuleerbaar met promoties tenzij uitdrukkelijk vermeld.

4.3. Alle door Wave op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze prijzen op de website. Wave kan niet worden verplicht tot levering tegen deze tarieven in geval van een onjuiste prijsvermelding op de website.

4.4. Elke promotie geldt per klant, waarbij promoties niet gecombineerd kunnen worden. In geval van misbruik door de klant van promoties, bijvoorbeeld door het opzettelijk aanmaken van meerdere accounts, kan Wave besluiten geen gebruik te maken van promoties.

4.5. Informatie over betalingswijzen

Wij aanvaarden de volgende betalingswijzen:

  • Kredietkaart (Visa & Mastercard)

  • Paypal

  • Bancontact

  • iDeal

4.6. Indien wij geen betaling ontvangen, zullen wij de gedane bestelling niet verwerken.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Wave kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, algemene of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van onjuiste informatie, enig verlies of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

5.2. Ondanks alle inspanningen kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke veiligheidsrisico's. Daarom is Wave niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van Wave, of de communicatie tussen de Website en de servers van Wave door derden worden aangevallen.

5.3.Wave geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

5.4. Dit beding laat onverlet dwingende wettelijke bepalingen die anders bepalend zouden zijn of in geval van opzet aan de zijde van Wave.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1. Elke reproductie, openbare mededeling of hergebruik van de Website of een deel ervan, d.w.z. met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie daarin op enigerlei wijze, is verboden, tenzij met de uitdrukkelijke, schriftelijke, en voorafgaande toestemming van Wave. Deze kunnen eigendom zijn van derden en de toestemming van deze partijen moet worden verkregen.

7. WIJZIGINGEN

7.1. Wave behoudt zich altijd het recht voor deze Servicevoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om bij elk gebruik van de Website de op het moment van uw bezoek geldende Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd en herzien op 22/09/2022.

7.2. Nieuwe informatie op de Website is automatisch onderhevig aan deze Servicevoorwaarden.

8. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

8.1. De Website kan hyperlinks of een ander mechanisme bevatten die verwijzen naar inhoud die door een derde ter beschikking wordt gesteld. Dergelijke inhoud valt niet onder de controle van Wave en zij kan hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, noch betekent de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing dat Wave zou instemmen met de inhoud die via de verwijzing beschikbaar wordt gesteld.

9. ONGELDIGHEID VAN BEPALINGEN

Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit oordeelt dat een van de bepalingen in deze Servicevoorwaarden ontoepasbaar of onwettig is, dan blijven alle andere bepalingen van deze Servicevoorwaarden van toepassing en wordt de ontoepasbare of onwettige bepaling vervangen door een toepasselijke of wettelijke bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

10. AFSTAND VAN RECHTEN

Indien Wave bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de Gebruiker niet of niet onmiddellijk uitoefent, betekent dit geenszins dat Wave afstand doet van deze of andere rechten en behoudt zij binnen de grenzen van de wet steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.

11. KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en moeten als zodanig worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, onverminderd de dwingende bepalingen.

  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page