top of page

Privacy beleid

1. ALGEMEEN

1.1. De website ("Website") wordt ter beschikking gesteld door UNIBISS BV met maatschappelijke zetel te Sterrenlaan 195, 2650, België, en met ondernemingsnummer BE 0770632732.

1.2. Wij behandelen gegevensbescherming zeer ernstig. Wij garanderen u een passende bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

1.3. Het huidige Privacybeleid voor de Website ("Privacyverklaring"), dat samen met het andere toepasselijke beleid voor de Website, zoals de "Voorwaarden" en het "Cookiebeleid", moet worden gelezen, verschaft u informatie over hoe en onder welke voorwaarden UNIBISS BV de persoonsgegevens ontvangt en verwerkt die via de Website worden doorgegeven. Gelieve de tijd te nemen om deze documenten door te lezen, aangezien deze voorwaarden voor u van belang kunnen zijn.

1.4. Door gebruik te maken van de Website stemt u uitdrukkelijk in met dit Privacybeleid. Indien u bij het lezen van dit Privacybeleid niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht geen verder gebruik van de Website te maken.

2. WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE?

2.1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig op onze Website hebt ingevoerd.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden en voor de aangegeven doeleinden.

De verkregen persoonsgegevens zullen in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Bovendien worden zij niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

2.2. Indien u UNIBISS BV toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing (bv. bij het aanvragen van bijkomende informatie of een gratis aanbod), zullen deze gegevens uiteraard ook voor dit doel worden gebruikt. U kunt UNIBISS BV echter op elk ogenblik vragen om dit gebruik stop te zetten door ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In geen geval zullen uw gegevens worden doorgegeven aan derden voor direct marketing doeleinden.

3. WANNEER VERWERKEN OF GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van de gegevens die u vrijwillig hebt verstrekt (bijv. naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, enz.), uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en het gebruik van onze diensten, moeten wij in sommige gevallen derden inschakelen. Deze derden mogen de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van hun specifieke opdracht en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. In het kader van de uitvoering van hun opdracht zijn ook deze derden gehouden de bepalingen van de Privacywet na te leven.

4. WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK OM MIJ TE VERZETTEN TEGEN DE OPSLAG VAN MIJN GEGEVENS?

4.1. U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen hebt u ook het recht om deze persoonsgegevens te laten corrigeren indien ze onjuist of niet meer actueel zijn. Bovendien kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn of indien ze worden overgedragen.

4.2. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

5. WAT ZIJN COOKIES EN HOE WORDEN ZE GEBRUIKT?

5.1. Op onze Website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de beheerder van de website op de harde schijf van de bezoeker van de website wordt geplaatst en daar wordt opgeslagen. Deze cookie registreert het adres van de bezochte site, alsmede een aantal gegevens gerelateerde met betrekking tot het bezoek, waardoor wij een aantal statistieken kunnen bijhouden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons "Cookiebeleid" waarin dit wordt uitgelegd.

6. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

6.1. Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op onze Website. Wanneer u andere websites bezoekt, raden wij u aan altijd het privacyreglement van die andere websites te raadplegen.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u wordt verwezen via links op deze Website, noch worden wij geacht in te stemmen met de inhoud die via deze links ter beschikking wordt gesteld. Voor links naar andere websites is UNIBISS BV enkel verantwoordelijk indien zij kennis heeft van de illegale of strafbare inhoud en het technisch mogelijk is om de link te verhinderen.

7. WIJZIGINGEN

7.1. UNIBISS BV behoudt zich het recht voor deze Privacommunicatie te allen tijde te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de geldende Privacy &Notice na te kijken en de laatste versie in acht te nemen. Deze Privacykennisgeving werd voor het laatst bijgewerkt en herzien in 22/09/2022.

8. HEEFT U NOG ANDERE VRAGEN?

8.1. Mocht u andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met UNIBISS BV via mail op info@wavecosmetics.be .

bottom of page